24 bộ máy CNC và máy 4 trục, và 13 bộ máy phun với phân xưởng độc lập không bụi